Aanmelding Lorentzhuis

Voor gezins-, relatie- en individuele therapie kunt u zich van maandag t/m donderdag van 10-12 uur aanmelden bij het secretariaat van het Lorentzhuis op telefoonnummer 023-5310346. De secretaresse schrijft u in en kan u informeren over de werkwijze, wachttijd en andere vragen die u wellicht heeft.

Voor inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:

  • Namen en geboortedata
  • Adres, telefoonnummers en e-mailadres
  • Huisarts
  • Zorgverzekering(en)
  • BSN nummer

Verwijzers kunnen desgewenst eerst contact met ons opnemen voor telefonisch overleg over de verwijzing.
De feitelijke aanmelding moet echter door de cliënten zelf gedaan worden. 

Aanmelding Jong Lorentz

Voor psychodiagnostiek en kinder- en jeugdpsychotherapie kunnen ouders hun kind aanmelden op het nummer van het secretariaat van het Lorentzhuis (023-5310346) .

Bij Jong Lorentz wordt u door een van de therapeuten ingeschreven, nadat met u is overlegd of deze praktijk de aangewezen plek is voor de problematiek van uw kind. 

Verwijzers kunnen desgewenst eerst contact met ons opnemen voor telefonisch overleg over de verwijzing.
De feitelijke aanmelding moet echter door de cliënten zelf gedaan worden. 

Wachttijd Lorentzhuis

Het is onze wens om u zo spoedig mogelijk te helpen.

Aanmeldingswachttijd:

De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met een van de systeemtherapeuten tot aan het eerste (intake-)gesprek. 

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele inschrijfmogelijkheden per therapeut.

  • Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk wanneer er een groene stip staat achter de desbetreffende therapeut.
  • Bij een oranje stip kunt u doorklikken voor verdere informatie.
  • Wanneer er een rode stip staat is de wachtlijst bij die therapeut gesloten.

Elke eerste van de maand wordt de actuele wachttijd per therapeut ge-update.

Lees meer over wachttijden

Wachttijd Jong Lorentz

Zie hieronder.

Kosten en vergoeding

Psychodiagnostiek en psychotherapie worden in principe vergoed vanuit de basis-zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw type zorgverzekeringspolis en van het feit of uw behandelaar een overeenkomst heeft met uw zorgverzekering. Wij adviseren u bij het begin van de behandeling te informeren of de voorwaarden van uw polis en van uw behandelaar overeenkomen met uw verwachtingen.

Lees verder

Eerste gesprek

U hoeft zich niet te melden, maar kunt in de wachtruimte plaatsnemen en wordt op het afgesproken tijdstip door de betreffende behandelaar opgehaald.

Het is belangrijk dat u de volgende papieren meeneemt:

Bovenstaande is niet van toepassing als u ervoor heeft gekozen de behandeling zelf te vergoeden.

Meer over wachttijden

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.
De behandelwachttijd is op dit moment maximaal 3 weken.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Onze wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Per medewerker vindt u, op de persoonlijke pagina, volledigheidshalve een overzicht van met welke zorgverzekeraar deze psychotherapeut in 2016 een contract heeft afgesloten.

Wanneer is er een ‘Omzetplafond bereikt’?

Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen,  quota of andere beperkingen. Hierdoor kan het voorkomen dat de systeemtherapeuten hun cliënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mogen helpen of dat ze de kosten hiervoor niet meer vergoed krijgen. Als dit gebeurt, dan hoort u dit uiteraard van de therapeut en wordt u geadviseerd om dan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

In geval van crisis dient u, wanneer uw therapeut niet bereikbaar is, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.


De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met het Lorentzhuis voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 05-06-2016

Rechten en plichten

Bij verhindering

Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 2 werkdagen voor de betreffende afspraak. Wij verzoeken u echter vriendelijk om bij eventuele wijzigingen in afspraken in beider belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw behandelaar. Afspraken die minder dan 2 dagen van tevoren afgezegd worden of vergeten zijn worden in rekening gebracht.

Bij onvrede over de behandeling

Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan kunt u dat altijd met uw behandelaar bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kunt u om een andere behandelaar vragen. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Voor het reglement en adressen verwijzen wij u naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten www.lvvp.nl (zie: cliëntenfolder van de LVVP) of naar de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (http://www.nvrg.nl).

Privacy Statement en Kwaliteitsstatuut

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU) vanaf 2016, op 25 mei 2018 loopt de overgangsperiode af en moet iedereen voldoen aan deze wet. ​

Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Wij willen u er op wijzen dat privacy gevoelige informatie en persoonsgegevens alleen nog per post of telefonisch aan ons kunnen worden aangeboden.

Het Lorentzhuis valt onder het Privacy Statement van Sichting BCSS.

Elke therapeut in het Lorenzthuis heeft haar of zijn eigen Privacy Statement welke is in te zien bij de therapeut zelf.

De psychotherapeuten en psychiaters met een BIG registratie hebben allen een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut dat indien gewenst eveneens is in te zien.

Kwaliteitsbeleid

BIG-register en beroepscode

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de ’Beroepscode’ van de verschillende beroepsverenigingen (voor hun websites: zie pagina 'links'). Ook is iedere psychiater, klinisch psycholoog en psychotherapeut ingeschreven in het zogeheten BIG-register en voldoet hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet ‘Beroepen in de gezondheidszorg’ (afgekort BIG; zie www.bigregister.nl). Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenskomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tevens is er sprake van intercollegiale toetsing door middel van intervisie en wordt onderling een waarnemingsregeling gehanteerd voor afwezigheid bij vakantie en ziekte.

Cliëntenfolder van de LVVP

Cliëntgestuurde behandeling

Om goed aan te kunnen sluiten bij uw hulpvraag en te zien of de behandeling effect heeft maken wij gebruik van een in Amerika ontwikkelde werkwijze. Cliënten krijgen doorgaans iedere sessie 2 zeer korte vragenlijstjes voorgelegd: aan het begin vult de cliënt in hoe het op dat moment gaat en aan het eind geeft de cliënt feedback aan de therapeut over nut van en tevredenheid over de behandelsessie. Uit onderzoek is gebleken dat deze cliëntbeoordeling van de werkwijze van de behandelaar én van het verloop van zijn/haar herstel in belangrijke mate bijdraagt aan een goed behandelresultaat. De effectiviteit van de behandeling neemt sterk toe.