Kosten en vergoeding

Vergoeding therapieën in het Lorentzhuis

 

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het veld van zorgverzekeringen en de vergoedingen voor psychische gezondheidsszorg in Nederland. Dit geldt zowel voor instellingen als voor vrijgevestigde professionals. Daar heeft u dus ook mee te maken als u bij een therapeut van het Lorentzhuis komt. Het Lorentzhuis is geen instelling maar een groep zelfstandig gevestigde professionals (ZZP’ ers) onder één dak, met een variatie aan disciplines  (psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en vaktherapeuten) en settingen (individuele, partner-relatie en gezinsgesprekken).

Of psychologische hulp vergoed wordt hangt in grote lijnen af van drie variabelen:

·       Wat voor polis heeft u en wat vergoedt uw (aanvullende) verzekering?

·       Is er sprake van een diagnose die in aanmerking komt voor vergoeding volgens de regels en afspraken van de overheid en de zorgverzekeraars?

·       Heeft de (al dan niet BIG geregistreerde) behandelaar contracten met zorgverzekeraars, kan er via een franchiseorganisatie gedeclareerd worden, via uw aanvullende verzekering of geheel via zelf betalen?

Wij adviseren u dringend contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren welke hulp en welk deel van de hulp u in uw geval vergoed krijgt.

Dat komt omdat er veel verschillende polissen en contractvormen zijn. Het is onmogelijk de consequenties van al deze variaties hier weer te geven.

 

Hieronder worden enkele belangrijke aspecten aangestipt die van belang zijn bij vergoedingen van psychologische en psychiatrische hulp.

Behandeling in de generalistische basis-ggz :De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een psychiatrische DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief.

In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

Behandeling in de gespecialiseerde ggz: Zijn de problemen complexer en langdurend of, bij kinderen en jeugdigen verweven met de gezinsdynamiek, dan verwijst de huisarts u naar de ge- specialiseerde ggz waar ook langerdurende behandelingen mogelijk zijn.

Wie doet de behandeling? :Zowel in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz kunt u worden behandeld door een  gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater. De huisarts is degene die u gericht verwijst; naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz.

Hoe wordt psychische zorg vergoed in de vrijgevestigde praktijk?: De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorg- aanbieder wordt, afhankelijk van de gestelde diagnose, vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het feit of uw behandelaar al dan niet een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar. Uw behandelaar kan u hier nader over informeren.

In 2016 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico € 385 per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.

Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom geen eigen risico. Voor meer informatie adviseren wij U om contact op te nemen met uw  zorg verzekeraar.

 

DBC’s

Betaling vindt niet meer plaats per 'zitting' of gesprek, maar per ‘Diagnose Behandel Combinatie’. Deze DBC's hebben vaste tarieven die afhankelijk zijn van de diagnose, de vorm van hulp (diagnostiek, gesprekstherapie, medicatie e.d.) en de totaal bestede tijd (administratie, correspondentie, collegiaal overleg etc. meegerekend).De declaratie stuurt uw behandelaar rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, als die een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

 

Afrekening

Afrekening van een DBC vindt plaats na afsluiting van de behandeling (of 1x per jaar, indien de behandeling langer dan 365 dagen duurt). De rekening wordt op naam bij uw zorgverzekeraar ingediend. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld Stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

 

Samengevat

Wat er met de rekening gebeurt hangt dus mede af van het feit of uw behandelaar een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar en of er sprake is van een diagnose die vergoed wordt. Bij het Lorentzhuis en Jong Lorentz zijn beide varianten aanwezig, m.a.w. er zijn medewerkers met en medewerkers zonder contracten met verzekeraars. Voor meer informatie adviseren wij U om het bovenstaande met uw behandelaar te bespreken en om met vragen over de vergoedingen, contact op te nemen met uw specifieke zorgverzekeraar.

 

Zelfbetalen

Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen.

Gesprekken en behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen (en dus niet door de zorgverzekeraars worden vergoed), en die door BIG-geregistreerde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters worden gevoerd, worden via het zogenaamde OVP (onverzekerd product)-tarief, direct bij de clienten gedeclareerd.

Het officiële NZA-tarief voor een niet basispakketzorg consult (Overig Product=) bedraagt in 2016: 95,89 voor 45 minuten directe tijd.

Voor de niet-BIG-geregistreerde collega's gelden andere tarieven omdat zij over hun verrichtingen 21% btw moeten afdragen aan de belastingdienst:

Hieronder volgen enkele richtbedragen

-       tussen € 85,00 en € 100,00 per sessie (45 minuten) voor individuele therapie;

-       tussen € 100,00 en € 135,00 per uur (60 minuten) voor individuele- of relatietherapie,

-       tussen € 150,00 en € 170,00 voor 1 ½ uur (90 minuten) relatie- of gezinstherapie.

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21% btw.

Een voordeel van de behandeling zelf bekostigen is dat er dat snel met de therapie gestart kan worden en dat er niet verplicht een diagnose gesteld hoeft te worden. Vanuit goed hulpverlenerschap vragen we u wel om een verwijzing van de huisarts mee te brengen.

 

Afmelding (no show)

Als u een afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 48 uur van te voren) afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show).

Uw behandelaar mag hiervoor zelf een tarief bepalen en zal u hierover bij de aanvang van de therapie nader informeren. Voor een individueel gesprek brengen we 50 euro in rekening en voor een relatie- of gezinsgesprek 100 euro. Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

Terug naar Praktische info